DANIEL SMITH 77 水彩组合

285250560 – DANIEL SMITH 77 水彩组合包含三个 15 毫升管,每管 77 种颜色(共 231 管)。机架尺寸为 49.5″wx 10″dx 42″h。有关实际颜色,请参阅机架条和内容表。

将您的 77 种颜色组合升级到 154 种颜色!
285250940 – DANIEL SMITH 77 升级组合包括三个 15 毫升管,每个管有 77 多种颜色(总共 231 管),将 77 组合升级到 154 组合。机架尺寸为 49.5″wx 10″dx 42″h。有关实际颜色,请参阅机架条和内容表。

77-Color Watercolor Assortment